Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzat, adatkezelési tájékoztatás

amelynek megfelelően a Naturmagazin Korlátolt Felelősségű Társaság (2146 Mogyoród, Szentjakab park 153. Telefonszám: +36 30 878 4996 , e-mail cím: naturmagazin@naturmagazin.hu; Cégjegyzékszám: Cg.13-09-174969 ; Adószám: 25185128-2-13, Adatkezelő képviselője: Fekete Katalin);. a továbbiakban mint : “Adatkezelő” – mint a www.naturmagazin.hu internetes címen elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője a működése során a birtokába jutott személyes adatokat kezeli. Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. Adatkezelő megfelel a GDPR rendelet szabályainak.

Jelen weboldal olvasásával, Szerzőként való közreműködéssel, Adatkezelő saját tanfolyamain, konzultációin való részvétellel, Adatkezelő hírlevelére történő feliratkozással Ön elfogadja és tudomásul veszi jelen szabályzatot és annak érvényességét Önre nézve, valamint a weboldal saját felelősséggel történő felhasználását.

A naturmagazin.hu jelen honlapot információs céllal tartja fent, ily módon nem szándéka, a betegségek kezelése, gyógyítása, megelőzése, diagnosztizálása, stb. Az információk nem tekinthetőek egészségügyi tanácsadásnak és nem helyettesítik azt, valamint nem helyettesítik az orvosi, szakértői (pl. pszichológiai) vizsgálatokat, tanácsadást, kezelést, stb.

A naturmagazin.hu fenntartja magának a jogot a weboldalon történő bármely változtatásra, valamint szolgáltatásainak változtatására, előzetes tájékoztatás nélkül.

Előfordulhat, hogy a magazin tartalma idejét múlt, pontatlan – bár nem szándékosan. A naturmagazin.hu nem felel továbbá a Szerzők által közölt információkért, csupán legjobb tudása és szándéka szerint biztosítja Olvasók tartalomhoz való hozzáférését.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben és a szerzői jogokról szóló jogszabályokban foglalt kötelezettségeket
 • a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR), valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezéseit.
 • Polgári Törvénykönyv (Ptk.);2000. évi C. törvény
 • a számvitelről (Számv. tv.);2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);2003. évi C. törvény
 • az elektronikus hírközlésről (Eht.);2008. évi XLVIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása és/vagy harmadik fél számára történő kiszolgáltatása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy adatfeldolgozása során megtartja a személyes adatok épségére, illetéktelenek hozzáférésének és a jogszerűtlen adatkezelésnek a megakadályozására vonatkozó kötelezettségeket, különösen a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének a hozzájárulás visszavonása miatti haladéktalan megszűntetését, ilyen esetben az érintett adatok törlését, valamint a kezelt adatok tárolásának rendszeres, de legalább évenkénti felülvizsgálatát.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési Szabályzat az irányadó. Az Adatkezelő a Szabályzatot folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaságnál adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését kezdeményezni a naturmagazin@naturmagazin.hu mail címen.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét Adatkezelő képviselője látja el.

A szabályzat hatálya, közzététele és módosítása

Jelen adatkezelési szabályzat az Adatkezelő és az érintettek közötti jogviszonyt szabályozza az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik

 • regisztrálnak az Adatkezelő weboldalán;
 • használják a naturmagazin.hu weboldalt;
 • hírlevélre regisztrálnak;
 • Szerzőként élnek Adatkezelő nyújtotta marketing lehetőséggel (nyilvános megjelenés személyes adatokkal, információk Olvasókhoz juttatása);
 • személyesen járulnak hozzá az adatkezeléshez.

Jelen szabályzat bármikor módosítható előzetes tájékoztatás nélkül is, kivéve, ha az érintetteket közvetlenül érintő változásról van szó (pl. hírlevél küldés új témában).

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a naturmagazin@naturmagazin.hu e-mail címen. A tájékoztatás 30 napon belül megtörténik.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Társaság az adatkezelést megszünteti.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Társaság elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 25 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Zárolás

A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Törlés

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Társaság rendelkezésére. A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Adatkezelő az alábbi esetekben gyűjt és tárol, vizsgál felül és továbbíthat adatot

 • Esemény értesítők, videók, cikkek, életminőség javítást szolgáló információk küldése céljából Hírlevél küldés e-mailen. A Hírlevélre feliratkozás önkéntes alapon történik és bármely időpontban le lehet iratkozni róla – jelenleg e-mailen a naturmagazin@naturmagazin.hu címen. A Hírlevél küldés érdekében Adatkezelő nevet és e-mail címet tart nyilván mindaddig, míg a leiratkozás meg nem történik. A leiratkozási kérést érintett e-mailben küldi el és az 8 napon belül megtörténik. Az adatok felülvizsgálata az érintett kérése alapján történik.
 • ThetaHealing tanfolyamokra történő jelentkezés esetén Adatkezelő a THINK (ThetaHealing Nemzetközi Oktatási Rendszer) szabályai szerint jár el. A THINK ugyan USA székhelyű szervezet, de csatlakozott a GDPR adatvédelmi rendszerhez és betartja annak rendelkezéseit. A THINK adatkezelési szabályzata itt olvasható: thetahealing.com. A tanfolyamokon a jelentkező és a THINK között közvetlen szerződés jön létre, melyhez Adatkezelő az alábbi adatokat gyűjti, tárolja és továbbítja: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatokat a THINK kezeli, tárolja a tanfolyam után a közvetlen szerződés alapján. Adatkezelő az adat tárolást legkésőbb 1 hónapon belül megszünteti, mert tevékenysége ebben az esetben közvetítő jellegű, illetve az adatokra csupán a tanfolyam idejére van szüksége. Kivéve hírlevél feliratkozás esetén, amikor a hírlevél adatkezelés szabályai lépnek életbe.
 • Egyéb eseményekre történő jelentkezések (önkéntesek) esetében a gyűjtött és tárolt adatok: név és mail cím. Az adatokat az esemény után legkésőbb 30 nappal Adatkezelő törli. Kivéve hírlevél feliratkozás esete.
 • Szerzők adatai: A Honlap Szerzői a regisztrációval illetve műveik átadásával egyidejűleg személyes adatokat is megadnak. Az adatkezelés célja az Olvasók Szerzővel való kapcsolattartása, a Szerző adatainak a Honlapon történő szaknévsorban vagy egyéb helyen történő megjelenítése, jogalapját az érintett hozzájárulása teremti meg. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, székhelycím vagy iroda / rendelő címe, telefonszám, weboldal és bármely más a Szerző által megadott adat. A Szerzők önkéntesen adják meg adataikat melyeket  Adatkezelő a naturmagazin.hu-n közzétesz és tárol azzal a céllal, hogy a szerzők segítségét igénylő olvasók számára lehetővé tegye a szerzők elérését. Szerző maga dönti el, hogy milyen adatokat ad meg a nyilvánosság számára, melyek addig maradnak a honlapon míg szerző kéri azok törlését. Az adatok felülvizsgálatára 2 évente kerül sor. Szerző kérésére az adatok törlése 15 napon belül történik meg.
 • Adatkezelő 18 éven aluliak adatait – tudatosan, szándékosan – nem kezeli sem on line, sem off line.
 • Konzultációra jelentkezők adatai közül Adatkezelő kizárólag név, e-mail cím, telefonszám adatot tárol. Az adatok tárolása 1 év után felülvizsgálatra kerül és törlődik, ha 1 évig nem újul meg a kapcsolat érintett és Adatkezelő között.
 • Számla kiállításához a törvény szerinti adatokat gyűjti, tárolja Adatkezelő a törvény által megadott ideig.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben a Látogató nem saját személyes adatait adja meg, úgy az ő kötelezettsége, hogy az érintett hozzájárulását beszerezze.

Adatkezelő a honlapra látogatók internetprotokoll-címét (IP címét) statisztikai célból és a felhasználói élmény növelése céljából rögzíti. Ezen adatok alapján Társaság hirdetési tevékenységet végezhet és a felhasználói élmény érdekében akár adatelemzési tevékenységet is a Google Adwords és a Facebook szolgáltatásának igénybevételével anélkül, hogy az IP címen kívül bármilyen más személyes adathoz hozzájutna vagy azt személy azonosításra használná fel.

További részletek erről:

Az üzemeltető a honlapon úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz, amely egy adat elhelyezését és a látogató számítógépéről történő visszaolvasását jelenti.  A  cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatás használatát megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján, a naturmagazin.hu csak olyan cookie-kat használ, melyek az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek, ilyen cookie-k esetén elegendő a felhasználó tájékoztatása.  Ennek alkalmazásához a látogató a honlapra történő belépéssel hozzájárul. Ennek a műveletnek a célja a felhasználók azonosítása, megkülönböztetése, látogatási útvonalának rögzítése és analitikai műveletek végzése. Az adatkezelés a Google aktuális szabályzata szerinti. A sütik alkalmazását internetes böngészőjében a Látogató letilthatja.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. A weblapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – sütit, azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis text formátumú adatfájlt – küldünk a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg beazonosítható lesz.

Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, nevet, címet, email címet. Ezekkel a cookie-kkal csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, más információt nem.

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.

A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A felhasználó a Google kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait. A megjelenő hirdetéseket letilthatja az erre szolgáló X ikon segítségével is.

Törvényi háttér

Az Adatvédelmi Munkacsoport a cookie hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleménye alapján, nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi cookie típusok esetén, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani a felhasználók részére:

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló cookie („user-input cookies”),
 • hitelesítési munkamenet-cookie („authentication cookies”),
 • felhasználóközpontú biztonsági cookie („user centric security cookies”),
 • multimédia-lejátszó munkamenet-cookie („multimedia player session cookie”),
 • terheléskiegyenlítő munkamenet-cookie („load balancing session cookies”),
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-cookie („user interface customization cookies”).

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Az adattárolás módja, helye – Ki fér hozzá a személyes adatokhoz?

elektronikus.

A honlapon keresztül megadott és az e-mailen érkező adatok kezelése az Adatkezelőnél (a fentebb megadott címen) védett elektronikus adathordozón és a Tárhelypark Kft. szerverein történik.

Név: Tárhelypark Kft.
Telephely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám 01-09-322570
Bankszámlaszám: 12011179-01395626-00100003 – Raiffeisen Bank Zrt.

A személyes adatok kezelése során Adatkezelő olyan informatikai eszközöket üzemeltet, amelyek – tőle telhetően -biztosítják, hogy az adatokhoz jogosulatlanul ne lehessen hozzáférni és az adatok változatlanul megőrzése kerülhessenek. Az adatok biztonságát szerverszintű védelmi megoldás garantálja, a honlap motor két faktoros azonosítással és BCrypt titkosítással védi az adatbázist, a beérkező email üzeneteket az automatikus adatfeldolgozás során HTTPS titkosítású levelező szerveren továbbítjuk. A Tárhelypark Kft GDPR megfeleléséről, adatvédelméről a részletek itt olvashatóak: https://tarhelypark.hu/aszf/ .

A személyes adatokhoz Adatkezelőn kívül Tárhelypark Kft fér hozzá valamint az IP címek, cookiek adatai esetében Googgle és Facebook, Worldpress melyek saját szabályzatuk szerint biztosítják az adatok védelmét.

Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, ilyen esetben legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor erről érintettet elektronikus úton tájékoztatja.

Látogató elektronikus levélben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak javítását illetve törlését. Adatkezelő a személyes adatot kérésre törli, egyéb esetekben is, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adat hiányos vagy téves, nem javítható, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt, határideje lejárt, vagy ha azt hatóság vagy bíróság elrendelte. Látogató jogorvoslatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt kereshet. (Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125).

Érintettek hozzáférése adataikhoz

E-mailben (naturmagazin@naturmagazin.hu) érintett kérheti a hozzáférést adataihoz és erről Adatkezelő 15 napon belül válaszol.

ADATVÉDELMI INCIDENS

Adatok sérülése, illetéktelenek hozzáférése esetén e-mail címmel tárolt érintettek e-mailen értesítést kapnak. Nem tárolt e-mail címmel rendelkezők pedig jelen honlapon értesülnek a GDPR érvényes szabályai szerint.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak. Ezek alapján tehát:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép, vércsoport, egészségi állapot) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Rendelet: 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

Te mit gondolsz? Szólj hozzá!

Az e-mail címet nem tesszük közzé.

X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Csatlakozz hozzánk!